537420424 tel.fax 537420424
v-tech@v-tech.net.pl
od 8:00 do 16:00 (w piątek od 7:00 do 15:00)
Tu jesteś Strona główna Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług, zwane dalej OWS stworzone przez V-Tech-2 Justyna Michna-Łańska,
ul. Kolonia Renerowska 1, 47-430 Rudy, NIP 648-176-21-68, zwanego dalej Sprzedającym stosuje się do transakcji sprzedaży lub świadczenia usług wyłącznie w relacjach handlowych z innymi przedsiębiorcami, zwanymi dalej Kupującymi. OWS stanowią integralną część wszystkich ofert oraz zawieranych Umów i obowiązują obie Strony, pod warunkiem, że nie uzgodnią one
w formie pisemnej wyraźnie odmiennych postanowień

§ 1 Zawarcie umowy sprzedaży lub świadczenia usług

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług, zwanej dalej Umową, jest złożenie przez Kupującego zamówienia, zawierającego:
 1. kod katalogowy towaru,
 2. szczegółowy opis towaru,
 3. ilość zamawianego towaru,
 4. termin dostawy,
 5. warunki płatności,
 6. warunki dostawy,
 7. miejsce dostawy,
 8. w szczególnych przypadkach warunki w jakich towar ma być eksploatowany.
 1. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty sprzedaży, konieczne jest wpisanie w zamówieniu numeru przedmiotowej oferty, co pozwoli na bezbłędną i szybką realizację zamówienia. W razie braku numeru oferty, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, czy też różnice w parametrach towaru.
 2. Zamówienia przyjmowane są:
 1. w formie pisemnej,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. telefaksu.
 1. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem:
 1. listu poleconego,
 2. poczty elektronicznej,
 3. telefaksu.
 1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji jeżeli zostanie złożone zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 1.
 2. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w jednej z form o jakich mowa w punkcie 4.
 3. Zastrzeżenia Kupującego co do treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji należy zgłosić Sprzedającemu  w terminie 3 dni roboczych za pośrednictwem:
 1. listu poleconego,
 2. telefaksu,
 3. poczty elektronicznej.

Brak zastrzeżeń oznacza, że Umowa została zawarta zgodnie z potwierdzonym przez Sprzedającego zamówieniem.

 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych OWS bez zastrzeżeń.
 2. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści złożonego zamówienia. Jednocześnie Sprzedający zastrzega, iż doradztwo techniczne z jego strony ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.

§ 2 Forma Sprzedaży

 1. Sprzedaż bezpośrednia - w siedzibie Sprzedającego, ul. Kolonia Renerowska 1,
  47-430 Rudy.
 2. Sprzedaż wysyłkowa - za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych.

§ 3 Oferty

 1. Wszelkie dane zawarte w prospektach, katalogach, ulotkach, ogłoszeniach, cennikach i innych materiałach reklamowych są jedynie informacyjne i orientacyjne, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.

§ 4 Płatności i ceny

 1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie. Termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury VAT.
 2. Na żądanie Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany przedstawić kopię następujących dokumentów:
 1. aktualny  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 2. decyzja o nadaniu numeru REGON,
 3. decyzja o nadaniu numeru NIP.
 1. Decyzja o dokonywaniu płatności za złożone zamówienie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy jest podejmowana przez Sprzedawcę dla każdego Kupującego indywidualnie, w szczególności może dotyczyć Kupujących, którzy dokonywali już zamówień towarów i regulowali wszelkie płatności w terminie.
 1. Jeżeli zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy, za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego.
 2. Każdorazowo podstawą ustalenia cen sprzedaży jest oferta złożona przez Sprzedawcę na podstawie zapytania Kupującego.
 3. W przypadku wyceny oferty w walucie innej niż PLN, podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez bank ING Bank Śląski S.A. z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT. W przypadku rozliczeń w formie przedpłaty podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez bank ING Bank Śląski S.A. z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury proforma.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadkach uzasadnionych zmianami sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, wzrostu cen towarów, surowców i materiałów.
 5. Prawo zastrzeżone w pkt. 6 nie dotyczy cen podanych przez Sprzedającego w ofertach sprzedaży, gdzie nie minął ich termin ważności.
 6. Płatności należy regulować terminowo zgodnie z ustaleniami i zapisami określonymi odpowiednio na fakturze, które stanowią jednocześnie wezwanie do zapłaty zgodnie z art. 455 Kodeksu cywilnego.
 7. W przypadku braku terminowego uregulowania płatności przez Kupującego do czasu jej dokonania Sprzedający ma prawo do:
 1. wstrzymania realizacji zamówienia,
 2. odmowy wydania gotowego zamówienia,
 3. wstrzymania uprawnienia Kupującego do płatności za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego,
 4. odebrania przyznanych uprzednio rabatów.
 1. W przypadku braku terminowej zapłaty przez Kupującego, Sprzedający będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, bez dodatkowych wezwań. Odsetki za opóźnienie będą liczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 2. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedający ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika (Kupującego), o którym mowa w art. 451 §1 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia (kompensaty) z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w części.

§ 5 Terminy i warunki dostaw

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione towary spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Wszelkie korzyści i ciężary związane z zamówionym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania zamówionego towaru przez Sprzedającego.
 3. Wartość zamówionego towaru nie obejmuje kosztów dostawy.
 4. Towar dostarczany jest pod wskazany na zamówieniu adres na koszt Kupującego, chyba że Sprzedający w formie pisemnej wyrazi uprzednio zgodę na pokrycie kosztów przesyłki.
 5. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu dokonania przez Kupującego zapłaty całości ceny za zamówiony i wydany towar.
 6. Terminy dostaw zamówionych towarów każdorazowo będzie określany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy z uwagi na okoliczności od niego niezależne,
  a w szczególności: zaniechania lub opóźnienia w wykonaniu obowiązków leżących po stronie Kupującego, polegające w szczególności na braku dostarczenia Sprzedawcy: specyfikacji wykonania usług, rysunków konstrukcyjnych, świadectw jakości itp. niezbędnych do wykonania lub realizacji zamówienia, zmiany/wydłużenia terminu dostawy materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia Kupującego, zmiany dyspozycji Kupującego dotyczące instrukcji transportowych, „domówień” towarowych, potrzeby uzgodnienia szczegółów zamówienia przez Sprzedawcę  z Kupującym.
 1. W przypadkach opisanych w pkt 6 Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zarówno w stosunku do Kupującego, jak również jego kontrahentów.
 2. O zmianie terminu dostawy Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego wraz
  z wyznaczeniem nowego terminu dostawy.
 3. Dostawy częściowe są dozwolone, po wyrażeniu uprzedniej zgody w formie pisemnej, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub telefaksu przez Kupującego.
 4. Jeżeli w złożonym przez Kupującego zamówieniu określono rodzaj odbioru towaru jako „odbiór osobisty”, Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 5. W przypadku niezobowiązania się przez Kupującego do odbioru osobistego, zamówiony towar zostanie wysłany na adres Kupującego lub inny wskazany przez niego adres w zamówieniu wraz z doliczonymi kosztami dostawy.
 6. W przypadku ustalenia przez Strony w warunkach płatności zamówienia formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec wydłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty.
 7. Kupujący pokryje wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez Sprzedawcę, w związku z naruszeniem OWS, tj. w szczególności dodatkowe koszty dostawy lub składowania przez firmy przewozowe lub spedycyjne nieodebranego towaru.

§ 7 Pozwolenia i decyzje administracyjne

Kupujący zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń lub innych decyzji administracyjnych na dostawę, przewóz lub użytkowanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 8 Reklamacje

 1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem Kupujący zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania towaru, powiadomić o tym w formie pisemnej, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub telefaksu Sprzedawcę. Tożsama procedura obowiązuje Kupującego w razie wystąpienia widocznego uszkodzenia i/ lub wady, która może być rozpoznana w sposób nie wymagający dodatkowych testów lub pomiarów
 3. Brak zgłoszenia reklamacji w sposób opisany w pkt 2 będzie równoznaczny z przyjęciem dostawy bez zastrzeżeń.
 4. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem firm przewozowych lub spedycyjnych reklamacja otrzymanych towarów musi być udokumentowana protokołem szkodowym sporządzonym przez Kupującego
  w momencie odbioru w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towarów powstałe ze strony firm przewozowych lub spedycyjnych oraz wynikające z niezależnych od Sprzedawcy przyczyn leżących po stronie osób trzecich. Sprzedawca nie odpowiada również za straty Kupującego związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, utracone zarobki i inne ewentualne straty.
 6. Reklamowany towar winien być odesłany Sprzedającemu w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, jednakże po uzgodnieniu ze Sprzedawcą formy przesyłki.
 7. Wszelkie koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją ponosi Kupujący.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru. W przypadku gdy będzie konieczne wykonanie szczegółowych badań, ekspertyz lub naprawy towaru, reklamacja może być rozpatrywana w dłuższym, uzgodnionym przez obie Strony terminie.
 9. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub telefaksu przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.

§ 9 Gwarancja

 1. Sprzedawca zapewnia, że w prowadzonej działalności opiera się na swoim doświadczeniu i wszelkie doradztwo techniczne, jak również oferowane towary i usługi świadczone są z zachowaniem należytej staranności.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji na swoje towary na okres 12 miesięcy od daty otrzymania towaru przez Kupującego, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
  i właściwościami technicznymi.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru, jak również za jego eksploatowanie w szczególnych warunkach, które nie były wskazywane
  w zamówieniu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.
 5. W przypadku towarów, maszyn i urządzeń skonstruowanych lub zmodyfikowanych według wytycznych Kupującego, odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do wyprodukowania takich towarów lub dokonania takich modyfikacji, które spełniają te wytyczne i są zgodne z pomiarami, parametrami montażowymi, z wyłączeniem odpowiedzialności za dostarczone przez Kupującego materiały i ich właściwości. Sprzedawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji zgodności za ww. towary skonstruowane lub zmodyfikowane na życzenie i zgodnie z koncepcją Kupującego.
 6. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania Kupującego:
 1. nieodpowiedni montaż towaru,
 2. nieodpowiednia eksploatacja towaru,
 3. przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach,
 4. użycie niewłaściwych mediów,
 5. ingerencja w konstrukcję bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 10 Siła Wyższa

 1. Jeżeli zachodzą okoliczności pozostające poza kontrolą Stron takie jak zakłócenia w produkcji lub dostawie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryk i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, wichury, trzęsienia ziemi itp. dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana.
 2. Strona narażoną na działania o jakich mowa w pkt 1 zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub telefaksu.
 3. Strony zobowiązują się podjąć współpracę aby zminimalizować skutki spowodowane zaistnieniem siły wyższej.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od OWS tylko wtedy, gdy Sprzedawca w sposób rażący narusza postanowienia OWS.
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną cześć Umów zawieranych pomiędzy Stronami.
 3. OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień zrealizowanych przez Sprzedawcę  począwszy od 01.10.2015.
 4. Kupującemu nie przysługuje cesja praw wynikających z OWS oraz Umowy łączącej Strony bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 5. Strony zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych Umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
 6. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.
 7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania Umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd miejsca siedziby Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.